020-364040 [email protected]

Klotter eller graffitti

Klotter eller graffiti – vad är vad?

Många undrar över definitionen klotter eller graffiti. Tidigare har man pratat mycket om att klotter är enfärgade målningar eller “taggs” och att graffiti skulle vara de mera konstnärliga målningarna som ofta målas i flera lager och färger. Brottsförebyggande rådet har forskat mycket om klotter, vilka som klottrar, försök att stoppa klotter osv. I sitt arbete hade man behov av att definiera vad skillnaden mellan klotter och graffiti var/är.Att klotter och graffiti är laddade begrepp märks redan i hur orden an- vänds. Bland dem som debatterar frågan har begreppen i sig kommit att ge uttryck för den egna ståndpunkten. Å ena sidan kan den som tycker att allt klotter och all graffiti är fult och borde förbjudas, kalla allting för klotter. Å andra sidan vill den som däremot upplever det som en konstform, kanske att det ska kallas för graffiti.

Graffiti och klotter på vägg.

Klotter och graffiti – två omstridda begrepp Många tycker att de slarviga – och som de uppfattas – fula signaturer (tagg- ar) som målas överallt är klotter. Däremot ses ofta de större och välgjorda målningarna som graffiti. En annan uppfattning är att graffiti är det som målas legalt och klotter det som målas illegalt. Detta resonemang innebär att en och samma bild kan uppfattas som klotter i en situation och som graffiti i ett annat sammanhang.Skillnaden består då i var den har målats. Denna begreppsförvirring kan i värsta fall leda till en förvirrad och otyd-lig diskussion. Detta kan i sin tur innebära en risk för att förståelsen för fenomenet minskar och att lösningen på problemet därmed försvåras. Mer funktionella benämningar skulle kunna vara att kalla bilderna för illegal eller olaglig graffiti.

En annan benämning skulle kunna vara skadegörelse- graffiti. Med denna typ av benämningar används språket inte för att ut- trycka någon uppfattning, utan i syfte att tydliggöra vilken sorts aktivitet det handlar om. Genom att använda begreppet skadegörelsegraffiti skulle vi också ansluta oss till det anglosaxiska språkbruket och även till den benämning som Danmark använder, hærværksgraffiti (hærværk= skadegörelse). I denna rapport används dock fortsättningsvis ordet klotter som sam- lingsbegrepp för att beteckna ”text, bild eller ristning som olovligen an- bringas på husväggar, tunnelbanetåg, parkbänkar eller andra platser eller föremål” (Ds 2001:43). Det handlar alltså om skadegörelse på någon ann- ans egendom, vilket är en kriminell handling. Källa: Brottsförebyggande rådet