020-364040 [email protected]
Entreprenörskap, Enkelhet, Ärlighet, Djärvhet, Laganda, Pålitlighet

Entreprenörskap är den viktigaste beståndsdelen i Klotterkonsulten AKS. Det står för engagemang, drivkraft, kreativitet och uthållighet. Vårt entreprenörskap gör att vi naturligt kopplar samman våra tjänster med våra kunders behov. Vår entreprenörsådra gör oss till innovativa och entusiastiska utförare som också skapar precis de lösningar våra kunder vill ha. Vi försöker alltid leverera över kundens förväntan.
Enkelhet är synonymt med vår framtoning. Vi är jordnära, okomplicerade, tydliga, uppriktiga och konkreta. Vi förklarar våra professionella lösningar på ett lättförståeligt sätt. Vi har en enkel och platt organisation som gör oss snabbfotade och vi befinner oss alltid i närheten av våra kunder vilket gör det enkelt att samarbeta med oss.
Ärlighet är integritet, uppriktighet, hederskänsla och respekt för löften och utfästelser. Ärlighet är också ett nej till att använda oärliga metoder för att vinna en affär eller speciella fördelar.
Djärvhet är en lust till att ta sig an utmaningar, att tycka om att ta risker och finna nöje i konkurrens. Vi ifrågasätter valet av riktning och de omständigheter vi befinner oss i. Djärvhet går hand i hand med klokhet. Utan den blir den orädde bara dumdristig.
Laganda betyder solidaritet, vänskap, lojalitet och öppenhet. Solidariteten, som är nödvändig i arbetet tillsammans med våra kunder, inrymmer också generositet; vi delar med oss av frukterna av vårt gemensamma arbete. Pålitlighet, stil och uppträdande. Rätt uppträdande är ett honnörsord för oss, det gäller såväl utseende som uppförande och att vi tar personligt ansvar och håller löften.
Kvalitet och Miljö

Arbetssätt Att följa uppgjorda rutiner minimerar risken för fel och brister i kundernas upplevelse av oss. Därför har vi upprättat en gemensam databas för ledning och dokumentering av våra arbeten, denna databas har kunden tillgång till så snart man blir kund hos oss. Genom detta arbetssätt har alla inblandade i ett projekt full insyn samt kan i efterhand gå tillbaka och se vad som hänt och utförts. Alla grupper inom företaget arbetar enligt samma modell och hårt styrda kvalitetskrav vilket säkerställer att ni erhåller tjänster av högsta kvalitet varje gång ni anlitar oss.

Arbetsgång

Anbud från oss skall vara lättförståeliga samt tydliga och inte innehålla oklarheter.
Beställning, kunden skall på förfrågan få ett leveransdatum samt orderbekräftelse
Planering av projekt utförs av klotterkonsultens arbetsledare, vid vissa objekt görs detta i samråd med beställarens ombud. Planeringsfasen syftar till att utföra arbetet så smidigt och effektivt som möjligt med minsta möjliga störningar för omgivning.
Genomförande, arbetet genomförs av våra helt självförsörjande saneringsenheter. Arbetsledare finns alltid till hands för att lösa eventuella problem samt gör stickprovskontroller kontinuerligt för att säkerställa att kvalitet och policys upprätthålles.

Egenkontroll & dokumentation. Alla arbeten som Klotterkonsulten AKS eller underentreprenörer utför sparas i vår webb baserade databas. Där framgår allt från kostnader till bilder på objektet samt vilka produkter som använts, beställare, utförare och naturligtvis vilken dag det utförts. Här har ni också möjlighet att kostnadsfritt skapa polisanmälningar direkt från hemsidan. Avsluta projekt, efter utfört uppdrag avslutas regleras de ekonomiska förehavandena samt införs i databasen. Avslutande av projekt gås igenom av ansvarig arbetsledare.

Genomföra garantiåtaganden, vid utförda arbeten som genererar garantiåtaganden skall alltid kunderna känna sig trygga i förvissningen om att vi alltid håller vårt ord när det gäller våra åtaganden. Kunskapsåterföring, alla arbeten är de andra olika och vi använder återföringen för att kontinuerligt bli bättre och bättre. En klok person sa en gång, det enda som är bättre än att lära sig av sina misstag är att lära av andras.